Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

 • Dr.sc.ing. Tālis Juhna

  2002. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Lulea Tehniskā Universitātē, Zviedrijā. Kopš 2002. gada ir Rīgas Tehniskās universitātes profesors un studiju programmu vadītājs. gadā ieņem Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora amatu. Uzņēmuma “Conelum” valdes loceklis un dibinātājs (2017). SIA Rīgas ūdens Padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks (2021). LZP Konsultatīvās padomes vadītājs (2021). Papildus izglītība: Kembridža, Lielbritānija, Eiropas Savienības ietvara projektu sagatavošana, finansiālie aspekti (2007). Rīgas Koučinga skola, Vadītāja līderības kursi (2020).Zinātnisko pētījumu virzieni: Ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no notekūdeņiem un atjaunojamajiem dabas resursiem. Izveidojis Ūdens pētniecības laboratoriju, kurā veic pētījumus par dzeramā ūdens attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti un mikroorganismu bioplēves veidošanos tīklā. Pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu Rīgas Tehniskajā universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus (piem., RTU Dizaina fabrika) jaunu tehnoloģiju attīstībai. Starptautisko un Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu pētījumu programmu vadītājs un dalībnieks. Publicētie darbi: Uzrakstīti vairāk kā 100 zinātniski darbi, kas publicēti latviešu, krievu un angļu valodās, ieskaitot zinātniskās monogrāfijas un patentus. Ir autors vairākām mācību grāmatām. Darbojās zinātnisko žurnālu redkolēģijās, kā arī ir autors vairāk kā 60 (citēti >540 reizes, Scopus Hirša indekss 14) zinātniskajiem rakstiem, kas publicēti žurnālos un starptautisko konferenču rakstu krājumos. Pedagoģiskais darbs: Veiksmīgi novadīti vairāki doktoru darbi tsk kopējā programmā ar KTH; promocijas darbu vadītājs un zinātniskais konsultants; pasniegti kursi un studiju programmas. RTU-LU Biotehnoloģija un bioinženierijas programmas vadītājs. Ieviesis vairākus kursus studentu inovāciju prasmju attīstībai (piem. Vertikāli integrētie projekti, Demola) Organizatoriskais darbs: RTU vada Zinātnes departamentu un pārrauga ap 500 zinātnieku visos institūtos. RTU ieviesis finansējuma sadales sistēmu. Vairāku zinātnes kompetences centru, zinātņu padomju un biznesa inkubatoru (piem., Zaļo tehnoloģiju inkubatora) valžu loceklis. Šobrīd vada COVID-19 seku likvidācijas projektu, kurā koordinē 9 zinātniskās institūcijas (OSI, EDI CFI, RTU, uc.). Eksperts: Strādājis par ekspertu daudzu projektu izvērtēšanā (piem., ES ietvarprogrammu projektos) un par konsultantu ūdens inženierprojektu izstrādē. LZP eksperts: Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes. Promocijas padomes “RTU P-12” priekšsēdētājs.

 • Dr.sc.ing. Kristīna Kokina

  Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras vadītāja. 2000. gadā viņa ieguvusi maģistra grādu ķīmijā Latvijas Universitātē un 2011. gadā – inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2015. gada ieņem asociēta profesora amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Šobrīd ir arī vecākā pētniece Ūdens izpētes un vides biotehnoloģijas laboratorijā. Kristīna Kokinas galvenās pētniecības jomas ir ūdens un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. Nesen realizētie projekti ir saistīti tehnoloģiju demonstrēšanu notekūdeņu attīrīšanai INTERREG Baltijas jūras reģiona starptautiskās sadarbības programma BEST, # R054; WATERCHAIN, CB50; Latvijas Zinātnes padomes projekts gruntsūdeņu attīrīšanai “Mobilā biofiltru tehnoloģija”, kā arī projekts COV-MITIGATE, ko finansē Valsts pētījumu programma Covid-19 seku mazināšanai.  Kristīna Kokina ir arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja; Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja” LATAK tehniskais eksperts ūdens un notekūdens kvalitātes un tehnoloģiju jomā un Latvija Zinātņu Padomes eksperte Inženierzinātnes un tehnoloģijas-Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozarē. 20 SCOPUS publikācijas (Scopus ID 26031824500), SCOPUS h-index 4. LZP eksperts: Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes. Promocijas padomes P-12 loceklis.

 • Dr.sc.ing. Romāns Neilands

  2010. gadā ieguvis doktora grādu inženierzinātnēs (Rīgas Tehniskā universitāte). Studiju laikā Romāns bija pētījis ne tikai notekūdeņu attīrīšanu, bet arī pievērsies procesu hidraulikas norisei attīrīšanas procesa tvertnēs, kurai ir viena no galvenajām lomām attīrīšanas procesa nodrošinājumam. Kopš 2015. gada ieņem profesora amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā. Galvenās pētniecības jomas ir notekūdens attīrīšanas bioloģiskie un fizikāli-ķīmiskie procesi un to nodrošinājums. Ir piemēri par pētniecības tēmām, kurās Romāns piedalas kā pētnieks: hidrauliskā modelēšana izskalošana laikā inženierbūvēm; notekūdens ūdens attīrīšanas iekārtu masas un enerģijas datu bāzes izveide (Excel, Access); notekūdeņu attīrīšanas procesa simulācija (StarPro, BioWin, AquiIfas – modeļi ASM un Bio_Denitro, Bio-P. Strādājot Rīgas Tehniskajā universitātē, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā, profesors piedalījās pētniecības programmās RTU&LR Vides tehnoloģijas kompetences centrs par “Valmieras stikla šķiedra”, “Grindeks” – notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanu un izpēti. Pēdējo 15 gadu laikā viņš papildinājis savas prasmes par ES tiesību aktiem un politiku vides un inženierzinātņu jomā, sadarbojoties ar konsultāciju uzņēmumiem no Plancenter, Poyry (Somija), Halcrow (Apvienotā Karaliste), Tauw (Nīderlande), Sweco (Zviedrija), BCEOM (Francija), kā ar SIA “Rīgas ūdens”, kā vadītāja vietnieks tehnoloģiskajos jautājumos, kur atbild par Rīgas pilsētas notekūdens attīrīšanas procesu un attīrīto notekūdeņu kvalitāti izlaidē stacijā “Daugavgrīva”. LDDK eksperts:  Vides tehniķu inženierzinātnes speciālistu programmas izstrādē. Romāns ir 28 zinātnisko publikāciju līdzautors, no tām 9 SCOPUS publikācijas.

 • Dr.sc.ing. Linda Mežule

  RTU asociētā profesore un Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece. Vairāk nekā 40 starptautisku zinātnisko publikāciju līdzautore vides biotehnoloģiju, ūdens inženierijas un mikrobioloģiskās kvalitātes novērtēšanas nozarēs. Kopš 2005. gada aktīvi piedalās dažādos starptautiskos un vietēja mēroga zinātniskos projektos. Šobrīd zinātniskā vadītāja (projekta koordinatore) četros projektos (divi ERAF praktiskās ievirzes pētījumu projekti, EANET EU-LAC, LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma), kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju izstrādi resursu atkārtotu izmantošanu un vides biotehnoloģijām. Bakalaura, maģistra un promocijas darbu vadītāja studentiem no dabaszinātņu, vides zinātņu un inženierzinātņu nozarēm. RTU Gada Jaunā zinātniece 2017, biotehnoloģiju uzņēmuma „Conelum” līdzdibinātāja. SCOPUS h-index 7. LZP eksperts:Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Vides biotehnoloģijas.

 • Dr.sc.ing. Oskars Lauva

  2016. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2018. gada strādā kā docents Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā, vadot mācību priekšmetu “Sūkņi, ventilatori, kompresori”. Vadījis 2 bakalaura darbus un 1 maģistra darbu. Sertificēts AVK un ŪK sistēmu projektētājs.

 • Dr.sc.ing. Sandis Dejus

  2019. gadā ieguvis doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Pašlaik ieņem vadošā pētnieka amatu RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā un docenta amatu RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedrā. Sanda pētniecības pamata tēmas ir saistītas ar dzeramā ūdens kvalitāti, tās izmaiņām un monitoringu, tomēr aktīvi darbojas arī pētījumos par citiem ūdenssaimniecības nozarei svarīgiem tematiem. Sandim Dejus ir pieredze komercializācijas un pētniecības projektu vadībā, iepriekš vadot Valsts pētījumu programmas projekta SOPHIS apakšaktivitātes RTU, kā arī šobrīd īstenojot pētījumu rezultātu komercializācijas projektu Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma WATSON. Kā arī Sandis ir piedalījies un piedalās FP6, FP7, ERAF, INTERREG, ERASMUS+, VPP, LIFE un citu zinātnisko programmu projektos. 2018.gadā Sandis piedalījās ERASMUS+ programmas mobilitātes aktivitātē, īstenojot pieredzes apmaiņas vizīti Dienvidāfrikā. Sandis Dejus ir Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors, Latvijas Darbu devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomes (Ķīmiskās rūpniecības un tas saskarnozaru (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide)) loceklis, kā arī ir viens no aktīvākajiem RTU darbiniekiem sabiedrības izglītošanas jomā, ilgstoši īstenojot seminārus un lekciju ciklus par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem. Sandis ir 13 zinātnisko publikāciju līdzautors no kurām 5 ir indeksētas SCOPUS datu bāzē. SCOPUS h-indekss ir 2.

 • M.sc.ing. Marīte Bižāne

  Ieguvusi inženierzinātņu maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē 2016.gadā. Pašlaik ir lektore Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Galvenie pētniecības virzieni – ugunsdzēsības sistēmas, ūdens hidraulika. Lasa lekcijas plūsmas mehānikā, hidrodinamikā un aerodinamikā. Viņas vadībā izstrādāti un aizstāvēti vairāki bakalaura darbi par ūdensapgādes un kanalizācijas tēmām. Papildus lasa lekcijas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. 2019.gadā ir piedalījusies Latvijas standarta standartizācijas komitejā LVS/STK 24 kuras laikā ir izstrādāts LVS 187:2020. Šobrīd izstrādā promocijas darbu prof.B.Gjunsburga vadībā. 4 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 1.

 • M.sc.ing. Guntis Klīve

  1994. gadā ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2016. gada strādā kā docents Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā.Sertificēts AVK un ŪK sistēmu projektētājs, kā arī SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskais direktors.

 • Dr.sc. ing. Roberts Neilands

  2004. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2010. gada ieņem docenta amatu, kopš 2013. gada ieņem asociētā profesora amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Galvenās pētniecības jomas ir izskalojumi pie būvēm, kā arī ar ūdensapgādes un kanalizācijas būvju darbību saistītās tēmas. Ir ņemta dalība vairākās zinātniskajās konferencēs, prezentējot pētnieciska darba rezultātus. R.Neilands kopš 2007. gada veic pedagoģiska darbu Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Viņa vadībā ir izstrādāti vairāki bakalaura un maģistra darbi ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. R.Neilands ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas. Praktiskas projektēšanas jomā R.Neilanda vadībā ir izstrādāti daudz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojekti.

 • Dr.sc. ing. Jānis Rubulis

  2007. gadā ieguvis inženierzinātņu grādu būvzinātnes nozares, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē. No 2015. gada ieņem Asociētā profesora un Vadošā pētnieka amatu Būvniecības un transporta inženierzinātnēs (siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās) Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedrā. Papildus šiem amatiem Jānis Rubulis arī ir Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktors un vairāku starptautisku projektu vadītājs: Water Technology Innovation Roadmaps – iWatermap., Pilot Platform of Vocational Excellence Water – Pilot PoVE Water, Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas – NOAH. Izstrādājis un vada studiju kursus “Ūdens resursu risku analīze”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija” un arī to prakses. Ir pieredze noslēguma darbu vadīšanā par dažādām tēmām, piemēram, “Saduļķošanās samazināšana veicot dzeramā ūdensvada tīklu skalošanu” un “Fosfora atgūšana no notekūdeņiem”. Publicējis zinātniskos rakstus Web of Science un Scopus datu bāzēs, konferenču materiālos, zinātniskajos žurnālos jau no 2001.gada. Ir patenta “Method of anaerobic digestation of acidic whey in a four chamber system” līdzautors.

 • Dr.sc. ing. Kamila Gruškeviča

  2015 .gadā ieguva inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Saņemusi REHVA (Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations) gada balvu par savu disertāciju ‘’Ūdensapgādes sistēmu attīrīšana pēc apzināta piesārņojuma’’. Kopš 2008. Gada strādā Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedrā. Kamilas Gruškevičas galvenās pētniecības jomas ir dzeramā ūdens sagatavošanas procesi un sistēmu attīrīšana pēc standarta ekspluatācijas vai dažādiem piesārņojumiem. Kopš 2008. Gada strādā arī Ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijā.8 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 3 google scholar h-index -12.