Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra

 • Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs

  2007 .gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2013. gada ieņem profesora amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. A.Borodiņecs ir autors/līdzautors 99 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 15. Vairāku doktora, maģistra un bakalaura noslēguma darbu vadītājs. Latvijas Zinātnes padomes eksperts Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes; Vides inženierija un enerģētika. Ilgstoša pieredze lekciju un apmācību kursu sagatavošanā un vadīšanā. Prof. A.Borodiņeca galvenās pētniecības jomas ir energoefektivitāte un būvniecības siltumfizika. Vairāku Latvijas un starptautisko projektu dalībnieks un vadītājs. Lielākie nesen realizētie projekti: H2020 dziļā nZEB modulārā renovācija un ERAF energoefektīvi risinājumi neklasificētām ēkām. Nesen viņš piedalījās INTERREG, Septītās pamatprogrammas projektos, kā arī “Apvārsnis 2020” projektu realizēšanā.  A.Borodiņecam tika piešķirta FULBRIGHT stipendija pētnieciskā darba veikšanai Pensilvānijas Štata universitātes Arhitektūras inženierijas katedras iekštelpu vides centrā. Kopš 2013. gada viņš recenzē rakstus ELSEVIER žurnālos un SCOPUS žurnālu redkolēģijas biedrs, kā arī piedalās nozares vadošās starptautiskajās konferencēs. Kopš 2015. gada A.Borodiņecam ir REHVA FELLOW statuss. Viņš ir arī Latvijas Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženieru asociācijas valdes loceklis un ASHRAE biedrs. Viņš ir sertificēts HVAC projektētājs, kā arī energoauditors. RTU Promocijas padomes “RTU P-12” priekšsēdētājā vietnieks. Divi Latvijas patenti.

 • Jurģis Zemītis

  Ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē 2015. gadā. Pašlaik viņš ir asociētais profesors un vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā. Galvenie pētniecības virzieni – ēku siltumfizika, energoefektivitāte, AVK sistēmas un iekštelpu gaisa kvalitāte. Bijis iesaistīts tādos projektos kā: ENEF projekts – “Central Baltic Cooperation in energy efficiency & feasibility in urban planning”; FP7 projekts – “Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning (STEP-UP)”; HORIOZON2020 projekts – “Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions”; ERAF projekts “Nearly Zero Energy Solutions for Unclassified Buildings”. Latvijas Zinātnes padomes eksperts Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes. Jurģim ir vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiska pieredze AVK un UK sistēmu projektēšanā un energoefektivitātes novērtēšanā un projektu vadībā. Ir sertificēts būvspeciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā kā arī siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā. Kopš 2015. gada biedrības „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” biedrs. 2017. gadā saņēmis REHVA apbalvojums kā labākais jaunais zinātniekam. 2015. Gada Jūnijā saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas A/S “Latvijas Gāze” un RTU attīstības fonda apbalvojumu kategorijā “Jaunais zinātnieks”.  J. Zemītis ir vairāk nekā 50 publikāciju autors vai līdzautors no kurām 39 ir SCOPUS datubāzē. SCOPUS H-indeks ir 9. Sekmīgi pabeidzis pēcdoktorantūras PostDoc atbalsta granta projektu. Regulāri piedalās dažādos zinātniskos un akadēmiskos semināros/konferencēs, lai celtu savu kvalifikāciju. Viņš ir dažāda līmeņa noslēgumu darbu vadītājs – maģistratūras un bakalaura ar inženierprojektu programmas studentiem.

 • Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs

  2017. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Laika periodā no 2011. līdz 2019. gadam aktīvi darbojās Baltijas lielākajā centralizētās siltumapgādes uzņēmumā AS “RĪGAS SILTUMS”. Kopš 2019. gada ieņem vadoša pētnieka amatu Rīgas Tehniskās universitāte Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Galvenās pētniecības intereses ietver centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstības scenāriju novērtēšanu, apvienojot atjaunojamos un fosilos enerģijas avotus visefektīvākajā veidā, kā arī energoefektivitātes jautājumus centralizētās siltumapgādes un mājokļu sektorā. Aleksandrs ir vairāk nekā 20 zinātnisko rakstu autors, no tiem 19 publicēti SCOPUs datubāze, SCOPUS h-index 6. Ir guvis starptautisko pētniecības pieredzi, studējot Dānijas Tehniskajā universitātē (DTU) apmaiņas programmas laikā un piedaloties ES Septītās pamatprogrammas, kā arī “Apvārsnis 2020” projektu realizēšanā – “Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning” (STEP-UP) un “European Research Infrastructure for Thermo – Chemical Biomass Conversion” (BRISK) un Nearly zero energy solutions for unclassified buildings. 2018.gadā saņēma REHVA Jauno zinātnieku balvu 2017/2018 un AS “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda balvu kategorijā “Jaunais zinātnieks 2018”. Pašlaik īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektu. LZP eksperts:Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Būvniecības un transporta inženierzinātnes.

 • Dr.sc.ing Jeļena Tihana

  2013. gadā Jeļena Tihana ieguva inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Pašlaik ieņem vadošā pētnieka un atbildīgā macībspēka amatus Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Jeļena Tihana pašlaik īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektu par tēmu “Gāzes hibrīdu iekārtu efektivitāte Latvijas klimatiskajos apstākļos”. Piedalījās ESF projektos “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” kā pētniece un projektā “Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” kā koordinatore. Jeļena Tihana ir sertificēts dabas gāzes projektētājs, un īsteno gāzapgādes sistēmu projektus. Jeļenas Tihanas pētījumu objekts ir gāzapgādes sistēmu pilnveidošanas iespējas un gāzes izmantošanas iespēja kombinācijās ar atjaunojamiem resursiem. 10 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 3.

 • Dr.sc.ing. Lana Migla

  2013. gadā ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Saņēmusi LZA Gada Balvu enerģētikā jaunajam zinātniekam. 8. gadus strādājusi Fizikālās enerģētikas institūtā Enerģijas resursu laboratorijā, kur veica pētniecisko darbu enerģētikas jomā dažādos starptautiskos zinātniskajos projektos un valsts iestāžu pētnieciskajos līgumdarbos. Lanas Miglas galvenās pētniecības jomas ir alternatīvie energoresursi, it īpaši saules enerģija, un siltumapgāde. Kopš 2017. gada ir ievēlēta par pētnieku Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā. RTU docenta amatā, viņas vadībā izstrādāti vairāki bakalaura un maģistra darbi. 2019. gadā piedalījās ERASMUS+ programmas ietvaros apmācībās Grieķijā. Šobrīd Lana ir saņēmusi atbalstu pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai “Latentā siltuma uzkrājējs stabilai dzesēšanas sistēmas darbībai”. Lana ir 44 zinātnisko publikāciju līdzautors, no tām 24 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 4.

 • Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva

  Kristina Ļebedeva 2008. g. ieguva RTU inženierzinātņu doktora grādu. K.Ļebedeva ieguva lielu pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes jomās 19 gadus, nostrādājot Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijā. K. Ļebedeva piedalījās daudzu Latvijas (VPP, LZP u.c.), Eiropas (ESF, EFAR, FP6 un FP7, IEE) un starptautisko (Era-Net-Lac) zinātnisko projektu īstenošanā kā zinātniskā vadītāja, vadošā pētniece, pētniece un administratīvā vadītāja. K.Ļebedeva bija atbildīga par pirmo nozīmīgo saules enerģijas izmantošanas projektu īstenošanu Latvijā. Strādājot FEI Enerģijas resursu laboratorijā, viņa piedalījās saules enerģijas izpētes poligona izstrādē. No 2020. g. februāra strādā BIF SGUTI Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedrā veic pētījumus par atjaunojamo energoresursu praktisko integrēšanu ēku HVAC sistēmās un enerģijas kopienas sistēmās. Aktīvi piedalās RTU BIF pētniecības aktivitātēs: gatavo zinātnisko projektu pietiekumus, publikācijas, piedalās studentu apmācībā (vadā un recenzē bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studentu darbus). 2012. g. tika piešķirts UNESCO un Peoples’ Friendship University of Russia grants – Starptautiskā līmeņa energoresursu vadība, ilgtspējīga enerģētikas attīstība, energoresursu ekomenedžments un atjaunojamie energoresursi. 2006.g. saņēma AS ”Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvu par panākumiem enerģētikā. Regulāri veic promocijas darbu recenzēšanu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai. Piedalījās ar referātiem daudzās Starptautiskās konferencēs, kongresos un simpozijos. 37 SCOPUS zinātniskās publikācijas. SCOPUS h-index 5.  1 Latvijas patents. LZP eksperts “Inženierzinātnes un tehnoloģijas-Vides inženierija un enerģētika” nozarē. Promocijas padomes P-12 loceklis.

 • Raimonds Bogdanovičs

  M.sc.ing. Raimonds Bogdanovičs 2021. gadā ieguvis profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās Rīgas Tehniskajā universitātē. Šobrīd mācās doktorantūrā. No 2017. gada strādā RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā un no 2022. gada ieņem pētnieka amatu. Galvenie pētniecības virzieni – atjaunojamie enerģijas avoti, siltumsūkni, centralizētas siltumapgādes sistēmas, ēku energoefektivitāte, AVK sistēmas. Raimonds ir 17 SCOPUS datubāzē publicēto zinātnisko rakstu autors, SCOPUS h-index 6. Sertificēts būvspeciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas jomā ar vairāk nekā piecu gadu pieredzi, projektējot AVK, SM un SAT sistēmas.

 • Dr.sc.ing. Andris Krūmiņš

  2009. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2017. gada ieņem asociētā profesora amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Galvenās pētniecības jomas ir ēku energoefektivitāte, ēku vadības un automatizācijas sistēmas, ēku inženiersistēmu energoefektīva vadība, enerģijas monitorings un tā nozīme. Vairāk nekā 20 gadu pieredze vadības sistēmas, automatizācijas un telemetrijas sistēmu projektēšanā, izbūvē, apkalpošanā. Eiropas Copilot sertifikācijas sistēmas par ēku automatizāciju izstrādes grupas eksperts. SIA „Lafivents” pētījuma „Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vadības automatizācijas sistēmas mākslīgo intelektu papildinot ar reāllaika simulācijas vidi un pašmācošiem algoritmiem.” zinātniskais vadītājs, kas veikts SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta enerģētikas Kompetences centrs” projekta ietvaros. A.Krūmiņš ir arī Latvijas Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas inženieru asociācijas valdes loceklis, sertificēts elektroietaišu projektētājs, izbūves darbu vadītājs. 11 SCOPUS publikācijas, SCOPUS h-index 3. Būvindustrijas lielā balva 2014 kā gada inženieris.

 • Artūrs Paļčikovskis

  Kops 2019. gada mācās Rīgas Tehniskajā universitātē profesionālā bakalaura studiju programmā  “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”. Pirms augstskolas aktīvi piedalījās zinātniska-pētnieciska darbā un ar projekta darbu “Automātiskās Titrēšanas Sistēma” pārstāvēja Latviju “Genius Olympiad” konkursā  ASV, kur bija iegūta bronza medaļa. No 2022. gada strādā RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā zinātniskā asistenta amatā ERAF projektā “Optimāla iekštelpu gaisa kvalitātes un siltuma komforta kontrole, pamatojoties uz telpas reāllaika 3D skenēšanas datiem”. Projekta ietvaros nodarbojas ar datu apstrādi izmantojot Python programmēšanas valodu, kā arī ar iekšējas gaisa kvalitātes monitoringu. Artūrs ir 5 SCOPUS zinātnisko publikāciju līdzautors, SCOPUS h-index 2.

 • Ināra Škapare

  Galvenās pētniecības jomas ir atjaunojamie energoresursi, t.sk. ģeotermālā enerģija. Praktiskas projektēšanas jomā I.Škapares vadībā ir izstrādāti vairāki apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas būvprojekti, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas būvprojekti. Kopš 1999. gada tiek veikts darbs energoefektivitātes jomā. I.Škapare ir LSGŪTIS biedre kopš 2003.g., ir sertificēta siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, ka arī ēku energosertificēšanā.  Ir ņemta dalība vairākās zinātniskajās konferencēs, prezentējot pētnieciska darba rezultātus. I.Škapare kopš 2004. gada veic pedagoģiska darbu Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Viņas vadībā ir izstrādāti vairāki bakalaura un maģistra darbi. I.Škapare ir saņēmusi REHVA profesionālo balvu projektēšanā.

 • Inna Šaraņina

  Inna Šaraņina ir Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas biedre kopš 1998.g. un no 2006.g. ir arī asociācijas valdes locekle. Piedalās saldēšanas nozaru MK noteikumus sagatavošanās. 2005. gadā Inna Šaraņina izveidoja LSIA sertifikācijas centru un vada tās darbu. Jau no 2007. gada Inna ik gadu organizē un vada profesionālas konferences saldēšanas tehnikas jomā. Praktiskas projektēšanas jomā I.Šaraņinas vadībā ir izstrādāti vairāki saldēšanas sistēmu būvprojekti. Pedagoģijas jomā strādā kopš 1987. gada. 33 darba gadi ir saistīti ar praktisko darbu speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs. Inna ir izstrādājusi un saskaņojusi LR Izglītības un zinātnes ministrijas 10. studiju programmu, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, no kurām daudzas šobrīd tiek īstenotas dažādās izglītības iestādēs. Inna kopš 2015. gada veic pedagoģiska darbu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Kopš 2017. gada vada mācību un metodisko līdzekļu izstrādi ESF un VISC projektos. 2018.gadā piedalās ekspertu darba grupā “Saldēšanas tehnika” standarta izstrādē. 2019. gadā piedalījās ERASMUS+ programmas ietvaros apmācībās Vācijā. Strādājusi par projektu vadītāju ES fondu apguves jomās.

 • Dr.sc.ing. Ugis Osis

  2005. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē Rīgas Tehniskajā universitātē. Uģis ieņem valdes locekļa amatu Baltijā lielākajā siltumapgādes uzņēmumā AS “RĪGAS SILTUMS”, kurā atbild par uzņēmuma tehnisko politiku. Aktīvi darbojas Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas padomē jau no 2009. gada ar mērķi attīstīt centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju – ieviest progresīvāko pieredzi, modernu energoefektīvu tehniku, maksimāli izmantot vietējo kurināmo, piedalīties siltumapgādes attīstības plānu, likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā. Kopš 2004. gada strādā Rīgas Tehniskajā universitātē kā pasniedzējs. Pasniedz augstākā līmeņa profesionālo kursu “Centralizētā siltumapgāde”, kā arī vada maģistra, bakalaura un kvalifikācijas darbu izstrādi. AS “RĪGAS SILTUMS” ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences organizatoriskās komitejas loceklis. Vairāku zinātnisko publikāciju siltumapgādes jomā līdzautors. Pieredze praktiskā dalībā siltumapgādes sistēmu pārbūves, atjaunošanas un inovāciju ieviešanas projektos gan Latvijas, gan Starptautiskā līmenī. Ieguvis vairākus ekspluatācijas prakses sertifikātus siltumapgādes jomā, kā arī papildu izglītību, apmeklējot seminārus un kursus enerģētikas un personāla vadības jomās. Piedalās darba grupās un sniedz konsultācijas enerģētikas jautājumos gan Latvijas, gan Starptautiskā līmenī, t.sk. 2019. gadā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu ekspertu konferencē par darbības plānu kurināmā un enerģētikas nozarē apkures sezonas nodrošināšanai Ukrainā.

 • Dr.sc.ing. Inara Laube

  2013. gadā ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 2014. gada ieņem docenta amatu Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā. Galvenās pētniecības jomas ir gāzes apgādes sistēmas plānošana, gāzesvadu hidraulisko aprēķinu parametru izvēles kritēriju nozīme jauna sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmas būvniecībai. No 2012. gada veic pedagoģisko darbu – vada gāzes apgādes programmu (lekcija, kursa projekts, eksāmens) RTU Vakara un neklātienes departamenta 4.kursa bakalaura studentiem. Pēdējo 5 gadu laikā vadījusi 9 maģistra darbus, 3 bakalaura darbus. Akciju sabiedrības “Gaso” Mācību centrā” lasa lekcijas dabasgāzes apgādes nozares speciālistiem (projektētājiem, būvdarbu veicējiem, būvuzraugiem) par būvniecības un nozares likumdošanas regulējumu. No 2019. gada I.Laube ir Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības (LSGŪTIS) būspeciālistu sertificēšanas centra eksperts.   Kopš 1980. gada I.Laubes vadībā izstrādāti jaunu teritoriju gāzes apgādes plānojumi – shēmas un būvprojekti jaunu pieslēgumu risinājumiem, ir sertificēta būvspeciāliste sadales un lietotāju sistēmas  (ar spiedienu līdz 1,6 MPa) projektēšanas jomā. Ņemta dalība vairākās zinātniskajās konferencēs, prezentējot pētnieciska darba rezultātus, sagatavotas publikācijas, tajā skaitā SCOPUS. No 2014.gada LSGŪTIS deleģēta darbam Latvijas būvniecības padomē (locekle), kas izvērtē un sagatavo priekšlikumus būvniecības regulējumam un nozares attīstībai.No 2006. gada darbība Inženiertīklu turētāju sadarbības padomē (priekšsēdētāja/locekle). I.Laube ir saņēmusi LSGŪTIS balvu par mūža ieguldījumu inženiertīklu attīstībā, REHVA profesionālo balvu, saņemts mērķprogrammas – Izglītībai, zinātnei un kultūrai atzinības raksts par uzvaru gāzes tehnoloģiju un zinātnisko darbu konkursā.