Veiksmīgi noslēdzām  projektu “Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai”

Kopā ar SIA “Blue Energy Global”  veiksmīgi noslēdzām  projektu “Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai”. Projekta Nr. Nr.1.1.1.1/19/A/002. 

Eiropas Komisijas eksperti sasniegtus rezultātus novērtēja uz 95%! Tas nepārprotami  liecina par sasniegto rezultātu augsto kvalitāti un atbilstību projekta izvirzītiem mērķiem.

Projekta ietvaros tika izstrādāts jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototips, kas ļauj ievērojami palielināt gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtu ar jaudu efektivitāti. Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa pārbaudes laboratorijā un reālā vidē apstiprināja dzesēšanas iekārtu enerģijas patēriņa samazinājumu vidēji par 15 % un maksimāli līdz 25 %. Karstajā klimatā tas dod ievērojamu energopatēriņa samazinājumu. Aprēķini, kas tika veikti balstoties uz iegūtiem rezultātiem, liecina, ka pielietojot jaunu tehnoloģiju, var samazināt CO2 emisiju apjomu  par 49,74 t CO2 ekv. gadā.  SIA “Blue Energy Global” paneļu prototipa ražošanā izmantoja know-how tehnoloģiju, kurai jau ir pieteikts Latvijas patents “Adiabātisks dzesēšanas panelis”.

Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.