Siltuma, Gāzes un Ūdens tehnoloģijas institūts (SGŪTI)

Rīgas Tehniskas universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes struktūrvienība

 • Vadošais institūts ēku inženiertehnisko sistēmu un ēku energoefektivitātes jomās
 • Viens no galvenajiem pētniecības virzieniem ir apdzīvotu vietu infrastruktūras elementu izpētē
 • Mūsu komandā strādā sertificētie nozares profesionāļi un pieredzējuši mācībspēki
 • Mācību process ir cieši saistīts ar praksi uzņēmumos un sabiedrisko organizāciju atbalstu
 • Projektu administrēšanas prasmes un pētniecības kapacitāte
 • Institūts aktīvi darbojas starptautiskos projektos, kas dod iespēju pastāvīgi pilnveidot mācību procesu
 • SGŪTI zinātniskie darbi tiek publicēti starptautiskajos citējamos recenzējamos žurnālos

Bakalaura līmeņa studijas

Sniedz profesionālās izglītības pamatus, kā arī pētniecības darba iemaņas. Bakalaura studiju līmenī tiek nodrošināta kvalitatīva otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un inženiera kvalifikācija

Maģistra līmeņa studijas

Tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas speciālisti, kā arī speciālisti zinātnisku un pētniecisku darbu veikšanai “Siltuma un gāzes tehnoloģijas” vai “Ūdens tehnoloģijas” jomā, un pedagoģiskajam darbam

Doktora studijas

Tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas speciālisti siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un ir augsta profila speciālisti

Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra

Institūtā sastāva struktūrvienība

 • Veic ēku energopatēriņa un iekšējā mikroklimata dinamiskus novērtējumus gada griezumā
 • Novērtējam ēkas klimatu un enerģijas patēriņu dzesēšanai un sildīšanai:
  • dažādās diennakts stundās
  • gada laikos
  • ēnojuma variantos
 • Veicam kvalitatīvu ēku energoauditu un izvērstu iekšējā gaisa parametru un termiskā komforta novērtējumu
 • Nodrošinam visa veida inženiersistēmu ieregulēšanu un darbības režīmu optimizāciju
 • Centralizēto siltumapgādes un gāzapgādes sistēmu optimizācija un drošā ekspluatācija
 • Alternatīvo enerģijas avotu optimāla risinājumu izvēle

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

Institūtā sastāva akadēmiskā struktūrvienība

 • Studenti tiek nodrošināti ar materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu pētniecības un laboratorijas darbu realizācijai
 • Tiek organizēti dažāda līmeņa semināri
 • Sadarbībā ar Ūdens pētniecības zinātniskās laboratoriju (ŪPZL, 26401) tiek realizēti pakalpojumi, saistīti ar ūdens un notekūdens attīrīšanas procesu izpēti un optimizāciju, ūdens kvalitātes izmaiņām

© Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts